Kyudo seminaras (Heki Ryu Insai ha) Suomijoje su Matsuo /Sekine Sensei 2017 rugpjūtis